Zasady prywatności

1.Termin "dane osobowe" używany w Zasadach prywatności  obejmuje informacje takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres oraz adres poczty elektronicznej, które służą do identyfikacji klienta. Administratorem danych jest Fagron Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-354, ul. Pasternik 26, kontakt do Inspektora Danych Osobowych możliwy pod adresem rodo@fagron.plFagron sp. z o.o. nie będzie przetwarzał danych osobowych bez zgody klienta. Podczas przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do przestrzegania w pełni ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy. Zapewniamy, że podczas przetwarzania danych nasz personel stosuje się do rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i poufności.

2. Zamierzone wykorzystanie danych osobowych
Większość naszych serwisów nie wymaga rejestracji w żadnej formie, pozwalając odwiedzać nasze witryny bez zdradzania tożsamości. Jednakże, niektóre serwisy wymagają rejestracji. Podczas rejestrowania się u nas, użytkownik musi wypełnić pewne pola (niektóre są obowiązkowe, inne nieobowiązkowe), jak również wybrać nazwę użytkownika i hasło. W tym wypadku, jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać niektórych żądanych przez nas danych osobowych, może nie mieć dostępu do pewnych części witryny, a nam może uniemożliwić odpowiadanie na jego pytania.

Fagron sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w ściśle określonych i ograniczonych celach, o których informujemy podczas zbierania danych użytkownika. Na przykład, możemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe, aby zaopatrzyć klienta w produkty lub zapewnić usługi, aby wystawić rachunek za żądane produkty lub usługi, aby sprzedawać produkty lub usługi mogące zainteresować użytkownika lub aby porozumiewać się z użytkownikiem w innych celach. Informacje wysyłane do naszego działu obsługi klienta wykorzystywane są jedynie w celu rozwiązywania problemów użytkownika, poza tym są przechowywane jako poufne. Fagron sp. z o.o. przechowuje dane klienta w zgodzie ze wszystkimi odpowiednimi prawnymi lub etycznymi zasadami przechowywania dokumentacji, tak długo jak to konieczne do realizacji powyższych celów.

3. Nieujawnianie informacji
Fagron sp. z o.o. nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie rozprowadza w inny sposób danych osobowych klienta do osób trzecich spoza grupy Fagron. Jednakże, dane osobowe mogą wyjątkowo zostać przesłane do osób trzecich działających w imieniu lub w interesie Fagron sp. z o.o. albo w związku z działalnością  Fagron sp. z o.o., z zamiarem dalszego przetwarzania zgodnie z celem/celami, w których zostały pierwotnie zebrane. Wspomniane osoby trzecie mogą mieć inną procedurę ochrony danych osobowych. Jednakże, postaramy się upewnić, że takie osoby trzecie zapewniają taki sam stopień ochrony jak Fagron sp. z o.o. i tam gdzie trzeba, będziemy wymagać od nich w umowie przetwarzania przesłanych danych jedynie w celach jasno uzgodnionych z Fagron sp. z o.o. Żadne dane, których ujawnienie mogłoby mieć szczególnie niekorzystne konsekwencje  (np. informacje medyczne) nie będą udostępniane osobom trzecim, bez uprzedniej i wyrażonej wprost zgody klienta. Klient może później wycofać swoją zgodę.
Fagron sp. z o.o. poinformuje osoby trzecie do których przesłano dane klienta, o cofnięciu przez niego zgody.

4. Prawo dostępu
Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji lub ma prawo żądać ich usunięcia. Postaramy się upewnić, czy dane osobowe są aktualne, ścisłe i kompletne. Jeśli klient pragnie dotrzeć do swoich, przechowywanych przez nas danych osobowych lub je poprawić, proszony jest o kontakt z nami za pomocą poczty elektronicznej. Żądaniem klienta zajmiemy się bez zbędnej zwłoki.

5. Bezpieczeństwo i poufność
Fagron sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych osobowych jego klientów. Dostęp do danych osobowych jest zastrzeżony tylko dla pracowników wykorzystujących te dane, którzy zostali przeszkoleni we właściwym korzystaniu z danych osobowych i przestrzegają rygorystycznie norm poufności.

6. Dane anonimowe i "pliki typu cookies”
Większość informacji, które Fagron sp. z o.o. zbiera ze swoich witryn sieciowych, stanowią informacje anonimowe, takie jak informacje o stronach, które odwiedza klient i czego poszukuje. Podczas odwiedzania naszych witryn nie zbieramy żadnych danych osobowych klienta, chyba że zostaniemy do tego upoważnieni przez klienta. Informacje anonimowe są przetwarzane przez Fagron sp. z o.o., aby poprawić treść naszych witryn i aby zestawić zebrane dane statystyczne na temat osób korzystających z naszych witryn, do wewnętrznych badań rynku. W tym celu wykorzystujemy pliki „cookies”  tj.  informacje wysyłane  do przeglądarki użytkownika i przechowywane na jego twardym dysku. Pliki cookies nie mogą same zidentyfikować użytkownika oraz nie uszkadzają komputera. Przeglądarkę można ustawić tak, aby powiadamiała użytkownika o ich nadejściu, wówczas może on decydować czy je zaakceptować czy nie.

7. "Spamming"
Fagron sp. z o.o. nie będzie tolerować "spammingu". Terminem "spamming" określa się nieproszone listy elektroniczne, zazwyczaj o treści komercyjnej, przesyłane  w dużych ilościach, do osób, z którymi nadawca nie miał uprzednio kontaktu lub które odmawiają przyjmowania takich wiadomości. Jednakże Fagron sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do informowania przez pocztę elektroniczną o produktach, informacjach medycznych lub innych informacjach, które uzna za istotne dla klienta, dając jednocześnie możliwość zrezygnowania z tej usługi.

8. Łącza do innych witryn
Niniejsze zasady prywatności  odnoszą  się jedynie do witryn sieciowych Fagron sp. z o.o., z wyłączeniem witryn sieciowych osób trzecich. Fagron sp. z o.o. może zapewniać połączenia do innych witryn sieciowych, które mogą zainteresować naszych klientów. Podejmujemy starania aby te witryny odpowiadały najwyższym możliwym standardom.

9. Kontakt z firmą Fagron sp. z o.o.
Pytania wnioski oraz zażalenia odnośnie stosowania polityki prywatności, a także zalecenia lub komentarze mające na celu poprawę jakości naszej polityki prosimy przesyłać pocztą elektroniczną. Administratorem 
danych jest Fagron Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-354, ul. Pasternik 26, kontakt do Inspektora Danych Osobowych możliwy pod adresem rodo@fagron.pl